מחלקת משאבי אנוש

שאלון אישי למועמד למשרה פנויה

25-04-2424

המכרז אינו פעיל

פרטי מכרז
תאריך התחלת מכרז: 18-02-2024   
תאריך סיום מכרז: 03-03-2024   
2024-534
תרבות וספורט קרן בני שמעון
עובד/ת לאגף תרבות וספורט- מילוי מקום
תנאי סף
  השכלה
  12 שנות לימוד תואר ראשון או הנה"ח 1 ו-2 - יתרון
  דרישות ייחודיות לתפקיד
  • ניסיון בגבייה והנהלת חשבונות • ממשקי עבודה למול מחלקות הגביה והנהלת חשבונות • ידע והפעלת מחשב בתוכנות OFFICE • יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת • יכולת עבודה בצוות ותודעת שרות לקוחות • בעל/ת כושר ארגון וניהול
  כישורים אישיים
  • אמינות ומהימנות אישית, סדר וניקיון, מרץ ופעלתנות, הבנה ותפיסה, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, כושר למידה, ניהול וארגון, עבודה בצוות.
  כפיפות ארגונית
  מנהל אגף תרבות וספורט
  היקף משרה
  100%
  התחלת עבודה
  מידי

פרטים אישיים
*שם פרטי + שם משפחה
שם משפחה קודם
* מספר ת.ז
* כתובת דוא"ל
תאריך לידה

* עיר מגורים
* רחוב
* מספר בית
מספר דירה
מיקוד
תאריך עליה:
ארץ לידה:
מקומות עבודה קודמים (כולל נוכחי)
* מקום עבודה
* תאריך תחילת עבודה
* תאריך סיום עבודה
* תיאור תפקיד
* הסיבה להפסקת עבודה

תפקיד אחרון ברשות מקומית:
תאריך התחלה:
תאריך סיום:
סיבת עזיבה:
אנא צרף אישור העסקה
השכלה


* שם המוסד
* מגמה
* מספר שנות לימוד
* שנת סיום


שם המוסד
מגמה
מספר שנות לימוד
שנת סיום


מס’ רשומות השכלה גבוהה (במידה והמועמד בעל שני תארים או יותר)
שם המוסד
מגמה
מספר שנות לימוד
שנת סיום
אנא צרף מסמך רלוונטי

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז
שם הקורס / השתלמות
תאריך סיום
מסגרת לימודים
אנא צרף תעודה רלוונטית
רשיונות נהיגה/בעלות על רכב
שפות
השפה
* קריאה
* כתיבה
* דיבור
השפה
* קריאה
* כתיבה
* דיבור
ממליצים - יש למלא לפחות 2 ממליצים
* שם פרטי + שם משפחה
* תפקיד / מקצוע
* מקום עבודה
* אנא צרף מסמך רלוונטי
* שם פרטי + שם משפחה
* תפקיד / מקצוע
* מקום עבודה
* אנא צרף מסמך רלוונטי

צירוף מסמכים
* אנא צרף קורות חיים
קרובי משפחה
קרובי משפחה בין עובדי המועצה ונבחריה ( "קרובי משפחה" בהגדרתם בנוהל מס' 24.0202 "העסקת קרובי משפחה" ):
הגדרת קרבת משפחה:
קרבת משפחה לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ תהיה:
בן-זוג, בת-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה.
שם הקרוב -
הריני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים וידוע לי כי מסירת פרטים / מסמכים שאינם נכונים מהווה עבירה על פי חוק.
(אם יתברר, בזמן כלשהו, כי הצהרתי זו אינה נכונה, אני מתחייב/ת להפסיק את עבודתי במועצה מיד עם קבלת הודעה מתאימה ממנהל משאבי אנוש; ובמקרה זה יראו אותי כמי שהתפטר/ה מעבודתו/ה במועצה על כל המשתמע מכך, וידוע לי כי במקרה זה לא אהיה זכאי/ת לפיצויי פיטורים או לדבר אחר כלשהו, וכי אין האמור לעיל גורע מסמכויות או מזכויות המועצה לנקוט נגדי כל צעד חוקי נוסף בגין מסירת הצהרה בלתי נכונה.)

חתימה:
אנא חתימתך בעזרת העכבר